O tom, že exekuční řízení dovede někomu značně znepříjemnit život, si asi nikdo nedovolí dlouho polemizovat. Jak ale probíhají exekuce, které už se táhnou dlouhé roky a nejsou k dispozici žádné prostředky, s nimiž by byl dluh efektivně vymožen? Tedy případ, kdy nemá dlužník majetek nebo finance k tomu, aby mohl tuto pohledávku vyřešit nebo by se vymohl jen zlomek dlužných prostředků? Tento jev se dostavuje zejména u dlužníků, kteří čelí vícečetným exekucím a dlouhodobě tyto problémy neřeší.
Spolehlivé výkupy

Proč dochází k zastavení exekucí?

Takzvané bezvýsledné exekuce má už na první pohled jasné parametry. Pokud by se dále vedla, je patrné, že náklady s ní spojené budou příliš vysoké v porovnání s tím, jak velká částka má být vymáhána. Za jakých podmínek je možné nařízenou exekuci zastavit a uznat, že není možné dále pokračovat? Od ledna 2023 se upravují parametry následujícím způsobem.

  • Během posledních 6 let nebylo vymoženo dost prostředků ani na náklady exekučního řízení.
  • Důležitou výjimkou je, že zastaveno nemůže být nikdy řízení, v němž jde o nemovitý majetek. 
  • Exekutor informuje oprávněného, aby se vyjádřil, zda má být exekuce opravdu zastavena.

Bagatelních exekucí je stále hodně

Od začátku roku 2023 je možné podle uvedených podmínek bezvýslednou exekuci zastavit. Musí se však ještě třicet dnů počkat, aby dal oprávněný najevo, že s tímto návrhem exekutora skutečně souhlasí. Pokud je proti, musí uhradit zálohu na další náklady exekuce, což je zpravidla pět stokorun. Ve výjimečných případech nemusí platit nic, zvláště pokud jde například o výživné na děti. Potom může podobná exekuce pokračovat dále, prodloužení ale není bez limitu. Může k němu dojít maximálně ve dvou případech, lhůta je pak tříletá. Když si vše sečteme dohromady, dostaneme tak dvanáct let jako maximum pro tento typ exekuce. Podmínkou je ale v každém případě značně trpělivý věřitel, který má čas čekat a podílet se na administrativních úkonech s touto věcí úzce spojených.

Jaké jsou další možnosti věřitele?

Pokud jsou bezvýsledné exekuce zastavena, nemusí jít o poslední možnost ze strany věřitele, jak vymoci svůj dluh. V případě, že zjistí nové informace o tom, kde má dlužník majetek nebo když například najde dobře placené zaměstnání, lze v takovém případě samozřejmě zahájit úplně nové exekuční řízení. Protože se však dluhy obecně po uplynutí určité doby promlčují, toto právo určitě neplatí neomezenou dobu a je třeba si zjistit, jaké lhůty jsou tady k dispozici.

Proč dochází k zastavení exekucí?

Za prvé, určitý majetek je tzv. nezastavitelný. Podle českého práva část majetku, jako jsou věci denní potřeby nebo základní vybavení domácnosti, nemohou být v žádném případě předmětem exekučního řízení. Bezvýsledné exekuce jdou také ruku v ruce s tím, že majetek dlužníka má velmi malou tržní hodnotu. Jinak řečeno, pokud jej exekutor zabaví a prodá v dražbě, bude v takovém případě celkový výtěžek velmi malý. A když dlužník vůbec nemá žádný majetek? Respektive nemá majetek, který lze zjistit, například i po návštěvě na jeho trvalé adrese? I tehdy obvykle není jiná cesta než celý proces zastavit. V některých případech může mít dlužník skrytý majetek, nebo rovnou některé věci převést včas na nějakou třetí osobu, což znamená, že nebude předmětem jeho vlastního exekučního řízení.

Jaké jsou tady výjimky?

Bezvýsledná exekuce má celkem tři zcela zásadní, avšak různorodé výjimky. Již jsme si řekli, že není možné zastavit touto formou exekuci, pokud se týká nějakého nemovitého majetku. Jsou ale i dvě další formy, tedy exekuce vedená kvůli výživnému na děti nebo finančnímu odškodnění v případě, že došlo k ublížení na zdraví. Tehdy nelze, a to ze zcela pochopitelných důvodů, právní cestou vůbec nic zastavovat, exekutor by jednal přímo proti platné legislativě.