Kdo je to vlastně exekutor? Jakou práci vykonává, s kým může jednat a kdo se na něj nejčastěji obrací? Exekutorské úřady jmenuje ministerstvo spravedlnosti a jejich hlavní náplní je provádění exekučních řízení. Zákon, který upravuje podmínky jejich činnosti, se zabývá nejen pravidly a postupy během exekucí, ale také ochranou práv dlužníků a také věřitelů. Exekutoři jsou členy exekutorské komory, kteří seznamují účastníky exekučního řízení s nastalou situací, sepisují příslušné listiny a starají se o to, aby vše proběhlo v mezích daných legislativou.

Spolehlivé výkupy

Kdo se může stát exekutorem?

Soudní exekutor musí splnit příslušné zkoušky, mít za sebou přinejmenším tříletou praxi jako právník. Podmínkou je tedy také úspěšně dokončené studium práv. Exekutorem také nesmí být někdo, kdo je trestně stíhaný, právní bezúhonnost je tedy zcela zásadní. Pokud poruší svá práva nebo zneužije svých pravomocí, může proti němu být vedeno tzv. kárné řízení. V krajním případě může být zbaven funkce, v případě prokázání viny lze potrestat exekutora peněžitou pokutou nebo veřejným napomenutím. Dohled nad exekutory a exekutorskými úřady vykonává Exekutorská komora České republiky, která má sídlo na Praze 4.

Kdo může jednat s exekutorským úřadem?

Zpravidla platí, že s exekutorským úřadem jedná dlužník, případně jeho právní zástupce. Často jde například o dohodnutí splátkového kalendáře, pokud dlužník projeví potřebnou vůli. Předmětem dotazu může být také informace o stavu dluhu a další věci, které s nastalou exekucí přímo souvisejí. Komunikace běžně probíhá i s věřiteli nebo jejich právními zástupci, kteří se ptají na aktuální průběh exekuce a chtějí znát podrobnosti o celé věci. Komunikace s exekutorskými úřady je možná na základě domluvených schůzek, a to ideálně telefonickou formou.

Jaké jsou konkrétní role exekutora?

Exekutor nemůže jednat svévolně, vždy vymáhá dluhy, které jsou právně podložené. Dojde k přezkoumání exekučního titulu, následně se ověřuje, jaký majetek dlužník vlastní a jaká je jeho finanční situace. Exekutoři poté rozhodují o nejvhodnější formě vymáhání dluhu (prodej zabaveného majetku, blokace bankovního konta dlužníka nebo exekuce na zákonem stanovenou část jeho příjmu). Exekutorské úřady musí vždy postupovat v souladu s platným exekučním řádem.

Je vhodné začít komunikovat co nejdříve

Dostali jste vyrozumění o tom, že proti vám bude vedena exekuce? Měli byste se co nejdříve ozvat příslušnému exekutorskému úřadu a dohodnout si schůzku. Odklad by znamenal jen zbytečné problémy, a pokud se neozvete vůbec, bude to pro vás spíše přítěží v budoucnu. Mějte k dispozici právního poradce, jenž vám pomůže snadněji projít celým procesem. I z těžkých situací lze vyjít se vztyčenou hlavou.

Pokud hledáte seznam exekutorských úřadů, najdete jej pod tímto odkazem. Vše je přehledně řazeno podle jednotlivých krajů nebo okresů. https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0230