Jde o něco, co se nevyslovuje snadno. Exekuční řízení se rozbíhá a později také končí, ale trvá velmi dlouho a vezme nám spoustu sil. Jak se na ně připravit a co si pod ním přesně představit? Jak se dá ukončit? A jak je možné uspíšit jeho konec? Samozřejmě, nejde o nic, co by nám bylo příjemné, ať už jsme sami věřitelem nebo naopak dlužníkem. Obecně, exekuce je procesem, jenž je spojený s vymáháním dluhů, obvykle na základě rozhodnutí soudu. Zahajuje ji pověřený exekutor, který má připravený exekuční titul. Tedy dokument, jenž jej k tomuto jednání přímo opravňuje. Je z něj patrné, že dlužník má dlouhodobě nezaplacený dluh.
Spolehlivé výkupy

Exekuce může mít různé podoby

Když se ptáte, jak probíhá exekuce, nelze jednoduše odpovědět pomocí jediné věty. Jde o komplexní proces, který se může rozběhnout hned z několika různých důvodů. Ty mají společný jmenovatel, kterým jsou dluhy. Exekuce tedy může být prováděna na majetku včetně toho nemovitého, na bankovních účtech nebo prostřednictvím srážek ze mzdy. Všechny varianty jsou dnes reálné, v ČR jsou statisíce lidí, kteří mají s exekučními procesy dlouhodobé zkušenosti. Začátek je vždycky stejný, právní normy to vyžadují. Pojďme si tedy projít celý proces od A do Z, ať jsme připravení, když přijde ke slovu. 

Průběh exekuce má svá pravidla

Jak probíhá exekuce? Začátek je stejný, podává se návrh na nařízení exekuce u soudu exekutorem, jenž k tomu obdržel oprávnění od věřitele. Soud celou záležitost přezkoumá, a pokud jsou splněny všechny podmínky plynoucí z platné legislativy, nařídí exekuci. Pokud dlužník neuhradí svůj dluh, může dojít situace do bodů, které jsou popsané v předchozím odstavci. Jedinou výjimku, která nemůže být z movitého nebo nemovitého majetku dlužníka zabavena, představují věci osobní potřeby, základní oblečení, potraviny a domácí vybavení. K situaci, kdy exekutor přijde do bytu dlužníka a oblepuje věci nálepkami za policejní asistence, nicméně nemusí v žádném případě dojít. Stačí, abyste reagovali na písemné výzvy a snažili se věc řešit. Pomůže i návrh splátkového kalendáře.

Exekutor musí uvést podrobnosti

Jaký majetek dlužníka navrhuje exekuci? I to patří do procesu, jak probíhá exekuce, protože toto má na starosti sám exekutor. Ten by měl uvést, jestli navrhuje nemovitost, obstavení bankovního účtu, srážky ze mzdy nebo jinou majetkovou hodnotu dlužníka. V exekučním titulu je například rozhodčí nález, úředně ověřená dohoda o uznání dluhu a jiné dokumenty, z nichž plyne, že dlužník dluží a věřitel už čeká dlouhou dobu na nějaký výsledek. Požádal proto o vyřízení celé věci formou exekuce. Samotné nařízení exekuce obdrží exekutor, dlužník i věřitel. Uvádí výši dluhu, předpokládané náklady s exekucí spojené a další věci, které jsou z právního hlediska nezbytností. Exekutor musí zajistit, aby exekuce samotná co nejméně omezovala běžný život dlužníka a rodiny. A jak probíhá prodej majetku?

Jak probíhá prodej majetku dlužníka?

Majetek, který je zabaven dlužníkovi, může být prodán, pokud nebude dluh uhrazen do určitého předem stanoveného data. Jak probíhá exekuce? Někdy i tak, že je zabaven majetek, jako je například elektronika a může být posléze předmětem prodeje v aukcích. Jaké jsou varianty? Veřejná dražba, přímý prodej, prodej skrze internetové aukční stránky. Cílem vždy je, aby byl majetek prodán za co nejvyšší možnou cenu (která nutně nemusí odpovídat té kupní). Pokud se tedy ptáte, jak probíhá exekuce, vždy má přesná pravidla, jichž se musí držet. Může být i zastavena, pokud je k tomu podán patřičný podnět.