Snad každý zná ve svém širším okolí někoho, proti komu je nyní z nějakého důvodu vedená nějaká exekuce. A je pravdou, že exekuční řízení může mít různé podoby. Zatímco ve stovkách tisíc případů je to kvůli nezaplaceným alimentům nebo také dluhům vzniklým například z různých nebankovních půjček, existují i jiné formy. Pojďme si proto společně nastínit, jak mohou vymáhat dlužné částky finanční úřady nebo obecní samosprávy. Formy mohou být různé, vykonavatelem je také soudní exekutor. Věřitelem ale může být stát nebo jeho vybrané složky.
Spolehlivé výkupy

Jak vypadá daňová exekuce?

Velmi často je správní exekuce spojená s daňovou povinností. Pokud jsou vymáhány daňové nedoplatky, je v tomto případě věřitelem a rovněž také vymahatelem příslušný finanční úřad v místě bydliště dlužníka. V tomto případě není nutné provádět řízení, z něhož vzejde exekuční titul. FÚ totiž má příslušné záznamy a nemusí nic zdlouhavě ověřovat. Daňový exekuční příkaz tedy může být vydán vlastně zcela bez prodlení a týkat se může nejen srážek ze mzdy, ale také peněžních prostředků, které má dlužník uložené na bankovních účtech. Kromě peněz se ale může tato forma exekuce týkat také odstranění různých staveb nebo vydání věcí.

Který exekutor s vámi bude jednat?

Správní exekuce je velmi specifická a je odlišná od běžné exekuce, tzv. občanské. Nebude s vámi totiž v kontaktu soudní exekutor, nýbrž půjde o správního exekutora. Ten působí u správního soudu a platí za tzv. orgán veřejné moci. Má stejné pravomoci jako klasický soudní exekutor, může tedy například zabavovat majetky nebo blokovat bankovní účty. I součástí této formy exekuce jsou náklady, které jdou, jak je obvyklé, na účet samotného dlužníka. Ten pak nehradí jen dluh, ale i veškeré výlohy, které jsou spojené s vymáháním.

Správní exekuce a právní předpisy

Všechno musí být provedeno v souladu s legislativou, i to je podmínka, která je spojená s prostředím správních exekucí. Její součástí jsou tzv. donucovací pokuty, které ukládá v rámci exekučního příkazu exekutor, cílem je zde, aby donutil dlužníka k jednání. Tato forma exekuce se může týkat i odstranění černé stavby, v hlavní roli tedy nejsou vždy jen peníze, jak již bylo zmíněno. Obecně tedy může jít i o vydání věci nebo provedení určité činnosti (jinak řečeno, existují také tzv. nepeněžitá plnění). V ČR je totiž více než šest tisíc obcí a řada z nich řeší exekucí výkony různých vydaných rozhodnutí. Náklady za to, že je nařízená daňová exekuce, jsou dvě procenta z celkové částky (ne však méně než 500 Kč).

Čím se řídí správní exekuce?

Dnešní správní exekuce se řídí hlavně správním řádem, jenž je pro všechny strany závazný. Podnět může vzejít i od občanů. Účelem vykonavatele této formy exekuce je také ochrana veřejného zájmu, například v případě vyklizení či odebrání nemovité věci. Ta může být následně prodána ve veřejné dražbě. Je třeba dodat, že maximální výše donucovacích pokut je 100 000 Kč. Kromě pokuty od finančního úřadu může jít v této formě exekuce například o rozhodnutí o sankci od obchodní inspekce. Iniciátorem není věřitel s výkonovým titulem proti dlužníkovi, jako v případě občanské exekuce, ale správní orgán, jenž vydá příslušné rozhodnutí.

Náklady jsou obvykle nižší

Správní exekutor nemůže požadovat tak vysoké poplatky jako soudní exekutor. Z toho jednoduše plyne, že náklady, které se pojí se správní exekucí, mohou být například v řádu stokorun nebo nižších tisíců korun. Ať už čelíte jakékoliv exekuci, je vhodné, když svůj aktuální postup konzultujete s právním odborníkem.