Je to slovní spojení, které už někdy slyšel snad úplně každý, a to bez ohledu na fakt, zda už měl někdy osobní čest s exekucemi či nikoliv. Exekučním titulem mohou být velmi různorodé dokumenty, které následně slouží jako právní podklad pro vykonání exekuce. Pojďme se tedy na tuto problematiku blíže podívat. Je jasné, že celé exekuční řízení nemůže být bez tohoto dokumentu vůbec zahájeno, bylo by totiž neplatné a nesplňovalo by důležitý parametr, který podobný legislativní proces vyžaduje.

Spolehlivé výkupy

Exekučním titulem může být i smlouva

Zjednodušeně řečeno, jde o doklad, který jasně stanoví, že na exekuci plyne jasný nárok, protože věřitel a dlužník jsou ve vztahu, jenž může být narovnán ze strany exekutorského úřadu. Exekuční titul je například rozhodnutí soudu, které je pravomocné, tedy například nařizuje dlužníkovi, aby zaplatil nějaké peníze na účet věřitele v určené lhůtě. Pokud není tato lhůta dodržena, musí být postup takový, jaký je. Za titul lze označit i smlouvu s exekuční doložkou nebo zápis notáře, jenž obsahuje i takzvané svolení k vykonavatelnosti. Možností je tedy hned několik a všechny jsou považovány za platné. Obecně jde o nějakou listinu, ze které může i právní laik poznat, že je platná povinnost (nejčastěji) zaplatit věřiteli peníze. Jak je všeobecně známo, důvody k exekuci nejsou vždy jen peněžní.

Co dalšího může představovat exekuční titul?

V neposlední řadě platí, že za exekuční titul může platit například i výkaz, z nějž plynou nedoplatky v daňové oblasti, případně na sociálním nebo zdravotním pojistném, které je povinné pro OSVČ. Důvodů tedy může být celá řada. Jednoduše řečeno, může to být i nějaké rozhodnutí úřadu, které má podle platné legislativy povahu tohoto titulu.

V exekučním titulu nesmí chybět řada informací

Aby mohl platit, musí být podrobný, věcný a dokonale přesný. Ano, exekuční titul, který má být využit pro spuštění exekuce, musí zahrnovat všechny důležité informace, jako je označení dlužníka a jeho věřitele, datum, výši částky, která je vedena v daný moment jako dlužná a podobně. Není-li dluh zaplacen dobrovolně, exekutor může zahájit exekuci, to je zcela prosté. A pozor, aby toho nebylo málo, mezi těmito tituly mohou být i jisté rozdíly. Známe totiž pravomocný a vykonavatelný ET. Pojďme si o nich sdělit podrobnější informace, které se mohou v budoucnu hodit.

Co je pravomocný exekuční titul?

Jednoduše řečeno, jde o takový dokument, proti němuž není možné aktivně protestovat, tedy nelze podat odvolání, odpor či námitku, a to podle povahy dokumentu. Odpor je u platebních rozkazů, odvolání u soudu a tak podobně. Pravomocným se stává exekuční titul v momentu, kdy uplyne lhůta v něm uvedená, která má sloužit dlužníkovi k nápravě. Přímo v jeho znění ale musí být zcela přesně uvedeno, jak je možné se eventuálně bránit, respektive jaké opravné prostředky je možné provést. Čtěte proto každý podobný dokument pečlivě a kontrolujte si poštovní schránku, aby vám případně neuniklo nic důležitého. 

Co je vykonatelný exekuční titul?

Pokud tato lhůta definitivně uplyne a dlužník nereaguje, bude povinnost stanovená v příslušném exekučním titulu vynutitelná z právního pohledu. A jinak řečeno, právě tehdy může začít exekutor se svým jednáním a odstartovat proces spojený s vymáháním pohledávky. V samotném titulu, pokud jde o tzv. peněžní plnění, by neměl chybět také další klíčový údaj. Ten se týká úroků z prodlení a všech detailů, jak bude toto úročení probíhat, protože dlužník musí mít jednoznačnou představu, jak bude dále postupováno v případě, že bude zaslaný dopis ignorovat. Pokud nejde přímo o peníze, toto musí být naprosto jasně stanoveno. 

Pozor na veškeré nejasnosti

Pokud jsou informace nejasné či dokonce chybějí, může to celý titul zneplatnit a znamenat i problémy v probíhajícím exekučním řízení. Je proto vhodné, aby celou záležitost posoudil právní odborník a uznal, že je možné s tímto dokumentem dále nakládat nebo jej opravit. Nechat si příslušné dokumenty pečlivě prověřit specialistou na právo, lze proto vřele doporučit všem, kdo váhají. Investice se vyplatí, protože máte následně jistotu správnosti.